REGULAMENTUL CAMPANIEI

„ALOTRACTARI – Prietenii tai din trafic”

Perioada campaniei: 21 martie 2016 25 aprilie 2016 (inclusiv)

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ALOTRACTARI – Prietenii tai  din traficeste S.C. 404 LABS AGENCY SRL, cu sediul in BUCURESTI, Sos. Giurgiului, Nr. 104, bl.A, sc.4, parter, ap.109, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3156/2014, cod unic de inregistrare 32922157, reprezentata legal prin Vlad Savescu in calitate de administrator. Campania se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Decizia de derulare a campaniei  conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta participantii.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania  este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin

intermediul website-ului www.alotractari.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania  se desfasoara in perioada 21 martie 2016 25 aprilie 2016 (inclusiv).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania  este deschisa participarii oricarei persoane fizice, cetateni romani, cu varsta de peste 18 ani si cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la această campanie angajaţii Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora si sotul/sotia.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii,

Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza, acesta urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie prin mijloacele de comunicare puse la dispozitia Organizatorului in momentul inscrierii pe site: adresa de email si telefon.

 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la aceasta campanie concurentii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

  1. a) Sa aiba domiciliul stabil in Romania;
  2. b) Sa aiba 18 ani impliniti la data tragerii la sorti;
  3. c) Sa se inregistreze ca membru al site-ului alotractari.ro, in perioada 21 martie 2016 – 25 aprilie 2016 (inclusiv);
  4. d) Sa se inscrie in concurs doar cu autoturismul proprietate personala, sau al carui utilizator este. La tragerea la sorti, se va solicita copie dupa talonul de inmatriculare.

 

 

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca înscrierea unui participant la campanie, pe web site-ul www.alotractari.ro, sa fie

considerata valida, aceasta trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile de la Sectiunea 5.

Organizatorul va invalida acei castigatori care nu pot prezenta o copie dupa

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI

 

Premiile oferite de S.C. 404 LABS AGENCY SRL in cadrul acestei campanii sunt:

  • 20 DIAGNOZE AUTO
  • 20 SCHIMBURI ANVELOPE
  • 4 SETURI DE ANVELOPE DE VARA

 

Premiile sunt oferite de www.alotractari.ro cu ajutorul service-ului      NORD AUTO (www.nordauto.ro)

 

Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 6750 RON.

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI

Participanţii care s-au înregistrat valid, conform sectiunilor 5 si 6, vor intra în tragerea la sorţi. Extragerea se va face dintre toţi participanţii inscrisi si validati la campanie pe perioada campaniei.

Tragerea la sorţi se va desfăşura in sistem electronic in data de 26 aprilie 2016, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorului.

Se vor extrage 44 castigatori si 10 rezerve din totalul inscrierilor valide, asa cum sunt definite in prezentul Regulament.

 

In cazul in care persoanele castigatoare nu indeplinesc conditiile de validare, premiul va fi

repartizat unei rezerve in ordinea extragerilor. In cazul in care nici rezervele nu vor indeplini

conditiile de validare, premiile ramase nevalidate nu se vor acorda.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Participantii la campania „ALOTRACTARI – Prietenii tai din trafic”, extrasi prin tragerea la sorti, vor fi anuntati prin telefon sau e-mail la numarul sau adresa de e-mail indicate de acestia in formularul de inregistrare.

In cazul in care participantii extrasi prin tragerea la sorti nu vor putea fi contactati pana cel tarziu la data de 05 mai 2016 prin unul dintre mijloacele mentionate mai sus, organizatorul va contacta rezervele extrase, in ordinea desemnata.

 

Organizatorul le va solicita participantilor extrasi transmiterea urmatoarelor documente in vederea validarii finale a castigatorilor, pana cel tarziu la data de 10 mai 2016, la adresa de e-mail [email protected]:

  1. Copie scanata a buletinului/cartii de identitate a participantului inscris;
  2. Copie scanata a talonului de inmatriculare al masinii.

 

Rezultatele finale ale tragerii la sorti si validarii castigatorilor vor fi disponibile la adresa https://www.facebook.com/alotractari/  sau la cerere la adresa de email [email protected], cel tarziu la data de 10 mai 2016.

 

Organizatorul va acorda premiile  castigatorilor validati pana cel tarziu la data de 10 mai 2017.

In cazul imposibilitătii validării vreunui castigator conform prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

Premiile acordate in baza prezentei campanii nu se pot cumula cu nici un beneficiu oferit de organizatorul 404 LABS AGENCY SRL.

 

 

SECTIUNEA 10. ANULAREA CAMPANIEI

In cazul in care, in data de 25 aprilie 2016, Organizatorul constata ca nu exista cel putin o intrare valida, campania  se anuleaza in data respectiva. In aceasta situatie anularea campaniei se va realiza automat fara a fi obligatorie anuntarea suplimentara a participantilor. Acest lucru va fi anuntat pe websitul campaniei incepand cu data anularii.

Campania publicitara va putea fi anulata in caz de forta majora sau printr-o decizie a

Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi acărui apariţie il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal invigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura în legatura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania  se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului ([email protected]) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data afisarii pe web site-ul www.alotractari.ro a rezultatelor finale ale tragerii la sorti si validarii castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei  este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei , prin accesarea paginii web http://www.alotractari.ro/Campanii.aspx sau in urma unei solicitări scrise trimise la adresa de

e-mail: [email protected].

Prin participarea la aceasta campanie, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pepagina de web http://www.alotractari.ro/Campanii.aspx., cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

 

 

SECTIUNEA 17. DIVERSE

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin

participarea la campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite deregulamentul oficial al Campaniei . În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despagubiri sau plăţi. Organizatorul îşi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificari site-ului în respectul acestui regulament fără să anunţe participanţii la concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute înprezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz detentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

 

Regulament emis de S.C. 404 LABS AGENCY SRL.

 

 

 

Administrator,

Vlad Savescu